Epiclesis

“Epiclesis Prayer for Sacramento KFIA”.